Category: Fishing Resource News

ความสำคัญของผลิตภัณฑ์ประมง

fishing

ก่อนอื่นที่เราจะทราบว่าผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตต่างๆ ที่เราได้จากการประมงนั้นมีความสำคัญอย่างไร เราต้องทราบก่อนว่า การประมงนั้นคืออะไร แล้วมีความสำคัญอย่างไรกับเรา ไม่ว่าจะประเทศไทยหรือในต่างประเทศก็ตามการประมงถือว่าเป็นอีกสาขาอาชีพหนึ่ง ที่มักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีแหล่งน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำ