Category: Fishing Resource News

ความเป็นไปของอุตสาหกรรมประมงในปัจจุบัน

fishing_

อุตสาหกรรมการประมง ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญมากทั้งในภาคของเศรษฐกิจในทุกๆ ระดับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท้องถิ่น จังหวัด รวมไปจนถึงระดับประเทศ มนุษย์เราจำเป็นต้องนานอาหาร ซึ่งแหล่งอาการของเรานั้นก็มีอยู่หลายแหล่งมากและที่สำคัญมากก็คืออาหารทะเลนั่นเอง ถือว่าเป็นอาหาร

ความสำคัญของผลิตภัณฑ์ประมง

fishing

ก่อนอื่นที่เราจะทราบว่าผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตต่างๆ ที่เราได้จากการประมงนั้นมีความสำคัญอย่างไร เราต้องทราบก่อนว่า การประมงนั้นคืออะไร แล้วมีความสำคัญอย่างไรกับเรา ไม่ว่าจะประเทศไทยหรือในต่างประเทศก็ตามการประมงถือว่าเป็นอีกสาขาอาชีพหนึ่ง ที่มักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีแหล่งน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำ