Category: Fishing Resource News

หน่วยงานสำคัญในการจัดการปัญหา IUU Fishing

IUU_Fishing

ปัญหาสำคัญของประมงไทยตอนนี้ เชื่อว่าคงเป็นที่ไทยได้รับใบเหลืองจาก IUU Fishing ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนไม่ดีเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าจากท้องทะเลไทย อาจจะโดนแบนได้เลยหากไม่มีการแก้ไขตรงนี้ ทีนี้ใครบ้างจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหา IUU Fishing

การทำประมงที่ผิดกฎหมายมีแบบไหนบ้าง

Illegal-fishing-

สิ่งหนึ่งที่เรามักจะได้ยินท่านนายกรัฐมนตรีพูดอยู่เสมอ นั่นคือเรื่องของการทำประมงผิดกฎหมายที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและการส่งออกสินค้าประมงของไทยไปสู่ประเทศอื่น ซึ่งถ้าเรามีการทำการประมงที่ผิดกฎมากๆ จะทำให้สินค้าเราถูกคว่ำบาตรไปด้วย แต่เราสงสัยกันบ้างไหม

IUU Fishing มีผลกระทบอะไรบ้าง

IUU-Fishing

องค์กรระหว่างประเทศ หรือสนธิสัญญา กฎบัตร ข้อตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ถือว่ามีผลอย่างมากต่อการดำเนินการต่างๆ ในประเทศไทยเรา อย่าง IUU Fishing เองก็เป็นอีกหนึ่งกลไกที่มีผลต่อการประมงของไทยมากเช่นกัน แต่เจ้า IUU Fishing มีผลกระทบอะไรต่อไทยบ้าง

ความสำคัญของทรัพยากรประมงทางน้ำ

resource-

ประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อได้ว่าน่าท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลกเลยทีเดียว เนื่องจากความงดงามทั้งสถานที่และวัฒนธรรมของคนในประเทศ อีกทั้งความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น น้ำตก ภูเขา ป่าไม้ ทะเล และสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นที่นิยมมากที่สุด

ความเป็นไปของอุตสาหกรรมประมงในปัจจุบัน

fishing_

อุตสาหกรรมการประมง ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญมากทั้งในภาคของเศรษฐกิจในทุกๆ ระดับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท้องถิ่น จังหวัด รวมไปจนถึงระดับประเทศ มนุษย์เราจำเป็นต้องนานอาหาร ซึ่งแหล่งอาการของเรานั้นก็มีอยู่หลายแหล่งมากและที่สำคัญมากก็คืออาหารทะเลนั่นเอง ถือว่าเป็นอาหาร