ปรับยุทธศาสตร์ประมงไทยมีอะไรบ้าง

FisheriesStrategy

หลังจากที่ คสช. เข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศ หนึ่งในนโยบายสำคัญนั่นคือการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติหลายด้าน การประมงไทยก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เช่นกัน เนื่องจากประมงไทยกำลังถูกจับตาในแง่ลบจากองค์กรระหว่างประเทศ ไทยจึงต้องปรับยุทธศาสตร์ใหม่ดังนี้

Fisheries-Strategy

ปัจจัยในการปรับยุทธศาสตร์ประมงไทย

การปรับยุทธศาสตร์ประมงไทยในครั้งนี้ เราต้องมองย้อนไปถึงปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นในโลก และสถานการณ์ประมงในบ้านเรา ปัจจัยดังกล่าว เช่น เศรษฐกิจของโลกมีความผันผวนมาก สองมีการตั้งกฎ กติกาการค้าขึ้นมาใหม่รวมถึงการกีดกันทางการค้าด้วย หากทำประมงไทยผิดกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและยุคดิจิทัล และภาวะประชากรเพิ่มมากขึ้น เหล่านี้ประมงไทยจึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์กันใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสังคมโลก โดยมีการปรับยุทธศาสตร์ดังนี้

1.พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

ยุทธศาสตร์แรก รัฐบาลได้พุ่งเป้าไปที่เกษตรกรก่อน เนื่องจากเกษตรกรเป็นปัจจัยหลักเป็นต้นน้ำของการทำประมงไทยในบ้านเรา รัฐตั้งเป้าไว้ว่า เกษตรกรจะต้องมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม แต่การทำประมงจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงจะมีการทำงานวิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับเกษตรกร งานวิจัยจะต้องช่วยเหลือเกษตรกรได้ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหา หรือ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

2.การพัฒนาและตรวจสอบสินค้าประมง

ยุทธศาสตร์ลำดับสอง รัฐมุ่งไปที่เรื่องของสินค้าของชาวประมง ต้องมีคุณภาพ มีมูลค่าเพิ่มสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ วางเป้าไว้ว่ารัฐจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพดี มีมาตรฐานระดับโลก รวมถึงจับมือกับต่างประเทศเพื่อสร้างแหล่งวัตถุดิบร่วมกันและหาตลาดใหม่กับประมงไทยมากขึ้น

3.บริหารจัดการให้ทรัพยากรสัตว์น้ำมีความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์นี้ รัฐบาลเน้นไปตรงคำว่า ความยั่งยืน หมายความว่า การทำประมงจะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศด้วย จะต้องมีระบบฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างหลากหลาย มีการบริหารจัดการ ควบคุมทรัพยากรน้ำตามกฎหมายอาจจะมีการปรับปรุงกฏหมายด้านประมง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคต สุดท้ายการบริหารจัดการน้ำต้องเกิดจากความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและประชาชนร่วมมือกัน

4.การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ข้อนี้ พุ่งเป้าไปองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่กำกับ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้านการประมงโดยเฉพาะ องค์นี้ต้องมีคุณภาพมากขึ้น ตั้งแต่บุคลากรต้องมีคุณภาพ ต้องมีทักษะกระบวนการดีเยี่ยมในงานของตนเอง องค์กรต้องมีการจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศแล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาต่อยอดได้ การทำงานต้องมีการบูรณาการร่วมกันทั้งภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก สุดท้ายต้องมีการร่วมมือกับต่างประเทศทางด้านวิชาการแขนงต่างๆ เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาประมงไทยให้ก้าวหน้าเหล่านี้คือ ยุทธศาสตร์ประมงไทยในอนาคตอันใกล้นี้(ระยะเวลา 5ปี) มาดูกันว่าตลอดระยะเวลา 5 ปีนี้ ประมงไทยจะทำได้แค่ไหน