About the Author

admin


Number of Posts: 19

Latest Posts by the Author

 1. อนาคตประมงไทย กับความสำคัญของ IUU Fishing
 2. การประมงในน่านน้ำต่างประเทศ : ขุมทรัพย์มากปัญหาจริงหรือ
 3. การรักษาทรัพยากรทางประมงมีวิธีอย่างไร
 4. การทำลายทรัพยากรทางประมงผิดกฎหมายหรือไม่
 5. ประโยชน์ของการประมง
 6. เทคโนโลยีการประมง คือ
 7. การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง คือ
 8. การประมงชายฝั่ง หมายถึง
 9. การทำประมงอย่างยั่งยืน
 10. ทรัพยากรประมงน้ำจืดของไทยมีอะไรกันบ้าง
 11. ประมงน้ำเค็ม สินในน้ำอันมหาศาล
 12. ปรับยุทธศาสตร์ประมงไทยมีอะไรบ้าง
 13. เครื่องมือประมงแบบทำลายล้างมันคือ
 14. หน่วยงานสำคัญในการจัดการปัญหา IUU Fishing
 15. การทำประมงที่ผิดกฎหมายมีแบบไหนบ้าง
 16. IUU Fishing มีผลกระทบอะไรบ้าง
 17. ความสำคัญของทรัพยากรประมงทางน้ำ
 18. ความเป็นไปของอุตสาหกรรมประมงในปัจจุบัน
 19. ความสำคัญของผลิตภัณฑ์ประมง